โค้ดตัววิ่ง

ยินดีต้อนรับบล็อกของนัธทมน

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัด 
- อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
- ระบบสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลาง โพรโตคอล
- วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรมรู้เบื้องต้น


วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ


ชื่อ นางสาว นัธทมน พันธ์พืช อายุ 16 ปี
ศึกษาที่โรงเรียนถาวรานุกูล
กิจกรรมที่ชอบคอสเพลย์
ความสามารถด้านวาดภา